Política de Privacidade

https://www.casaceferinos.com/

eu. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Respectando o establecido na lexislación vixente, Casa Ceferinos (en diante, tamén Páxina web) comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade axeitado ao risco dos datos recollidos.

Leis incorporadas nesta política de privacidade

Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos persoais en internet.. Específico, respecta as seguintes regras:

 • As regras (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, o 27 abril 2016, sobre a protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (GDPR).
 • A Lei Orgánica 3/2018, o 5 Decembro, Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD).
 • O Real Decreto 1720/2007, o 21 Decembro, que aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, o 13 Decembro, Protección de datos persoais (RDLOPD).
 • A lei 34/2002, o 11 de xullo, Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais

Dirección: En vez de n º 15 Frixe Muxía

Contacto telefónico: 981 798 965

Correo electrónico de contacto: info@casaceferinos.com

Rexistro de Datos Persoais

En cumprimento do disposto no RGPD e na LOPD-GDD, le informamos que los datos personales recabados por Casa Ceferinos, mediante os formularios ampliados nas súas páxinas incorporaranse e serán tratados no noso ficheiro co fin de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre Casa Ceferinos y el Usuario o el mantenimiento de la relación que se establezca en los formularios que este rellene, ou para responder a unha solicitude ou consulta do mesmo. Tamén, de acordo co establecido no RGPD e na LOPD-GDD, salvo excepción prevista no artigo 30.5 do RGPD, gárdase un rexistro das actividades de tratamento que especifique, segundo os seus fins, as actividades de tratamento realizadas e as demais circunstancias establecidas no RGPD.

Principios aplicables ao tratamento de datos persoais

O tratamento dos datos persoais do Usuario suxeitarase aos seguintes principios recollidos no artigo 5 do RGPD e no artigo 4 e seguintes da Lei orgánica 3/2018, o 5 Decembro, Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais:

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: Esixirase en todo momento o consentimento do Usuario previo á información totalmente transparente dos fins para os que se recollen os datos persoais..
 • Principio de limitación da finalidade: os datos persoais serán recollidos para determinados fins, explícito e lexítimo.
 • Principio de minimización de datos: os datos persoais recollidos só serán os estritamente necesarios en relación cos fins para os que sexan tratados.
 • principio de exactitude: os datos persoais deben ser precisos e estar sempre actualizados.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos persoais só se conservarán de forma que permita a identificación do Usuario durante o tempo necesario para os fins do seu tratamento..
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de forma que se garanta a súa seguridade e confidencialidade.
 • Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do tratamento será o responsable de velar polo cumprimento dos principios anteriores.

Categorías de datos persoais

Las categorías de datos que se tratan en Casa Ceferinos son únicamente datos identificativos. En ningún caso, trátanse categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do RGPD.

Base legal para o tratamento de datos persoais

La base legal para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento. Casa Ceferinos se compromete a recabar el consentimiento expreso y verificable del Usuario para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.

O Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento.. Será tan sinxelo retirar o consentimento como prestalo. Como norma xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do Sitio Web.

Nas ocasións nas que o Usuario deba ou poida facilitar os seus datos mediante formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do Sitio Web, Informarase se a realización dalgún deles é obrigatorio por ser imprescindible para o correcto desenvolvemento da operación realizada..

Finalidades do tratamento ao que se destinan os datos persoais

Los datos personales son recabados y gestionados por Casa Ceferinos con la finalidad de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o Sitio Web e o Usuario ou o mantemento da relación establecida nos formularios que este cubra ou para atender unha solicitude ou consulta..

Igualmente, os datos poden ser utilizados para unha finalidade comercial de personalización, operativas e estatísticas, y actividades propias del objeto social de Casa Ceferinos, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudos de mercadotecnia para adaptar os Contidos ofrecidos ao Usuario, así como mellorar a calidade, funcionamento e navegación do sitio web.

No momento en que se obteñan os datos persoais, O Usuario será informado sobre a finalidade ou finalidades concretas do tratamento ao que se utilizarán os datos persoais.; a saber, do uso ou usos que se lle vai dar á información recollida.

Períodos de conservación de datos persoais

Os datos persoais só se conservarán durante o tempo mínimo necesario para os fins do seu tratamento e, en calquera caso, só durante o período seguinte: 12 meses, ou ata que o Usuario solicite a súa eliminación.

No momento en que se obteñan os datos persoais, O Usuario será informado sobre o período durante o que se conservarán os datos persoais ou, cando iso non sexa posible, os criterios empregados para determinar este termo.

Destinatarios de datos persoais

Os datos persoais do Usuario non serán compartidos con terceiros.

En calquera caso, no momento en que se obteñan os datos persoais, o Usuario será informado sobre os destinatarios ou as categorías de destinatarios dos datos persoais.

Datos persoais dos menores

Respectando o establecido nos artigos 8 do GDPR e 7 da Lei Orgánica 3/2018, o 5 Decembro, Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, só os maiores de 14 años podrán otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de forma lícita por Casa Ceferinos. Se é menor de idade 14 anos, Para o tratamento será necesario o consentimento dos pais ou titores, e só se considerará lícito na medida en que o autoricen.

Segredo e seguridade dos datos persoais

Casa Ceferinos comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade axeitado ao risco dos datos recollidos, de forma que garanta a seguridade dos datos persoais e evite a súa destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita dos datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutro xeito, ou comunicación ou acceso non autorizado a tales datos.

O sitio web ten un certificado SSL (Secure Socket Layer), que garante que os datos persoais se transmitan de forma segura e confidencial, como a transmisión de datos entre o servidor e o Usuario, e nos comentarios, totalmente encriptado ou cifrado.

Con todo, debido a que Casa Ceferinos no puede garantizar la inexpugabilidad de internet ni la ausencia total de hackers u otros que accedan de modo fraudulento a los datos personales, O Responsable comprométese a notificar ao Usuario sen dilacións indebidas cando se produza unha violación da seguridade dos datos persoais que poida supoñer un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas.. Seguindo o disposto no artigo 4 do RGPD, Enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que resulte na súa destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita dos datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutro xeito, ou comunicación ou acceso non autorizado a tales datos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamento, que se compromete a informar e garantir mediante unha obriga legal ou contractual que dita confidencialidade é respectada polos seus empregados., asociados, e calquera persoa a quen faga accesible a información.

Dereitos derivados do tratamento de datos persoais

El Usuario tiene sobre Casa Ceferinos y podrá, polo tanto,, exercer fronte ao Responsable os seguintes dereitos recoñecidos no RGPD e na Lei Orgánica 3/2018, o 5 Decembro, Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais:

 • Dereito de acceso: Es el derecho del Usuario a obtener confirmación de si Casa Ceferinos está tratando o no sus datos personales y, se é así, obtener información sobre sus datos concretos de carácter personal y del tratamiento que Casa Ceferinos haya realizado o realice, así como, entre outros, da información dispoñible sobre a procedencia dos ditos datos e dos destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
 • Dereito de rectificación: Es el derecho del Usuario a que se modifiquen sus datos personales que resulten ser inexactos o, tendo en conta as finalidades do tratamento, incompleta.
 • Dereito de supresión (“el derecho al olvido”): Es el derecho del Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza outra cousa, para obter a supresión dos seus datos persoais cando xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos ou tratados; o Usuario retirou o seu consentimento para o tratamento e este non ten outra base legal; o Usuario oponse ao tratamento e non existe outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais foron tratados ilícitamente; os datos persoais deberán ser eliminados en cumprimento dunha obriga legal; ou os datos persoais foron obtidos como consecuencia dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor. 14 anos. Ademais de borrar os datos, o controlador de datos, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, Deberá adoptar as medidas razoables para informar aos responsables do tratamento dos datos persoais da solicitude do interesado para que elimine calquera ligazón a ditos datos persoais..
 • Dereito á limitación do tratamento: Es el derecho del Usuario a limitar el tratamiento de sus datos personales. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugna a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento é ilegal; o controlador de datos xa non necesita os datos persoais, pero o Usuario necesítao para facer reclamacións; e cando o Usuario se opuxese ao tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos: En caso de que el tratamiento se efectúe por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Controlador os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina, e transmitilos a outro controlador de datos. Sempre que tecnicamente sexa posible, o responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable.
 • Dereito de oposición: Es el derecho del Usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de Casa Ceferinos.
 • Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente nun tratamento automatizado, incluíndo a elaboración de perfiles: Es el derecho del Usuario a no ser objeto de una decisión individualizada basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos personales, incluíndo a elaboración de perfiles, existente salvo que a lexislación vixente estableza outra cousa.

Así, el Usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación escrita dirigida al Responsable del tratamiento con la referencia “GDPR-https://www.casaceferinos.com/“, especificando:

 • Nome, Apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos en que se permita a representación, Tamén será necesario identificar polo mesmo medio á persoa que representa ao Usuario., así como o documento acreditativo da representación. Poderase substituír a fotocopia do DNI, por calquera outro medio legalmente válido que acredite a identidade.
 • Solicitude cos motivos concretos da solicitude ou información á que se quere acceder.
 • Enderezo para efectos de notificación.
 • Data e sinatura do solicitante.
 • Calquera documento que acredite a solicitude formulada.

Esta solicitude e calquera outro documento anexo poderán enviarse ao seguinte enderezo e/ou correo electrónico:

enderezo: En vez de n º 15 Frixe Muxía

Correo electrónico: info@casaceferinos.com

Ligazóns a sitios web de terceiros

El Sitio Web puede incluir hipervínculos o enlaces que permiten acceder a páginas web de terceros distintos de Casa Ceferinos, y que por tanto no son operados por Casa Ceferinos. Os propietarios destes sitios web terán as súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade.

Reclamacións ante a autoridade de control

No caso de que o Usuario considere que existe algún problema ou incumprimento da normativa vixente na forma en que se están a tratar os seus datos persoais, Terá dereito a unha tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control., en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da presunta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).

II. ACEPTACIÓN E CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É necesario que o Usuario lea e estea de acordo coas condicións sobre protección de datos persoais contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepta o tratamento dos seus datos persoais para que o responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para os efectos sinalados. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da súa Política de Privacidade..

Casa Ceferinos se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, segundo o seu propio criterio, ou motivada por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados expresamente ao Usuario.. Recoméndase ao Usuario que consulte esta páxina periodicamente para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións..

Esta Política de Privacidade foi actualizada para adaptala ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, o 27 abril 2016, sobre a protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, o 5 Decembro, Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.