Condicións de reserva

Esta reserva considérase hábil, desde o momento no que realiza o pago anticipado do total do mesmo a través do noso sistema de TPV bancario e este confirma o pago,
considerando así en principio a reserva definitiva, e enviando ao sistema unha confirmación ao correo electrónico indicado polo cliente no rexistro.

Se tes algunha dúbida sobre a realización do anticipo ou algunha das condicións, podes contactar co propietario a través de todos os medios dispoñibles na nosa web..

AVANCE.- O noso establecemento resérvase o dereito de modificar a porcentaxe de anticipo aplicado ao total a aboar por cada unha das reservas dos nosos clientes., tendo en
conta que indicará sempre a porcentaxe aplicada e que será un mínimo dun 10% e un máximo 40%.

CANCELACIONS.- O réxime de compensación das anulacións de reservas será o establecido pola lexislación turística vixente (Artigo 50, Decreto 191/2004 o 29 de xullo de establecementos
de Turismo Rural). En calquera momento o cliente poderá desistir dos servizos solicitados, tendo dereito á devolución das cantidades aboadas., aínda que deberá indemnizar ao titular do establecemento nas seguintes cantidades:

– A 40 por cento do anticipo cando a cancelación se realice con máis de sete días e menos dun mes antes da data fixada para ocupar o aloxamento..

– A 100 por cento do anticipo cando a cancelación se realice con sete días ou menos de antelación á data fixada para ocupar o aloxamento.